خاکستری
۱۲ فروردين ۹۶

کارنامه سینمایی نوروز


نوروز 96 به لحاظ سینمایی بدین گونه طی شد. هیچکاک عزیز هم با 5 فیلم در صدر قرار دارند