خاکستری
۱۲ ارديبهشت ۹۶

شعرک

زخم ناسور تو را مرهم جانی نرسید
همه تن چشمی و از دوست نشانی نرسید