خاکستری
۱۷ خرداد ۹۶

گلوگیر

هر آدم ِرفته خاطره‌ای جا می‌گذارد، تکه‌ای را هم می‌برد. 

چه را می‌بری؟ چه می‌ماند بعد از تو؟ این مانده‌های تکه پاره چه کنند بدون تو؟ صبح به هوای که بلند شدن؟ شب به دیدن که خوابیدن؟ ظهر به عشق صدای که؟ پای سفره کنار که؟ 

بغض ِگلوگیر راه به عبور لقمه نمی‌دهد. اگر خفه شدم خونم پای خودت. خون آبی ِلزجی که نای حرکت توی رگ ندارد. حوصله‌ی هیچ کاری هم نیست جز خواب، باشد که راه گم کنی. اگر این طرفها آمدی لبخند بیاور با لباس گلدار قرمز. به یاد روزهای قشنگ، به یاد حرفهای خوب، به یاد هُرم دوست داشتن..