بگذار بگذارم ای دوست
بر شانه هایت سرم را...

(محمدرضا ترکی)
۲۱ خرداد ۹۶

برادرم خسرو

وقتی حواست نیست خود خودتی...
برادرم خسرو (1394)