خاکستری
۲۸ تیر ۹۶

سوال

دیروز 27 تیرماه سالگرد قبول قطعنامه توسط ایران است. سال 67 کسی برای پایان جنگ جشن نگرفت. هیچ سالی جشنی در کار نبود. امسال هم... اما از دوماه دیگر (اول مهر) بزرگداشت سال روز آغاز جنگ شروع میشود. جنگی که دفاع بود آیا شروعش جشن دارد یا پایانش؟

پ.ن

با احترام به همه رزمندگان و جانبازان و آسیب دیدگان جنگ و همه عزیزانی که خاطرات خوبی از آن ایام دارند.