شب تردید

طبقه بندی موضوعی

آخر تابستان

۳ شهریور ۱۳۹۶

بادهای خنک شهریور،

مهر می‌کوبد بر در.

          خالی گلدان‌ها

              از خیالت لبریز...