دشوار نیست چندان

چیدن گلی و زمزمه ای با آن

و جستجوی صورت فلکی را

در گوشه و کنار شب.

تنها همین که بدانی

در گوشه ای از کائنات

روزگاری جوان بوده ای

بوی هزار زلف جوان

در تو جوانه می بندد.

دشوار نیست

اندوه اگر چه همیشه هست


***

من ماه را

در جستجوی تو

      شب ها شناختم.

گاهی که در برابر اندوه یک سکوت

خم می شوم به سوی تماشای لحظه ها

بانگ هزار کبک سحر در خرام توست.

در بیشه زارهای فلق

      گرگی عاشقم.


(از دفتر "عکس تمام قد عشق")


پ.ن
مرحوم خضرایی را در ایام نوجوانی بی آنکه بشناسم، ملاقات کردم. از کارم تعریف و تشویق کرد. بعدها نامش را دانستم. روحش شاد