خاکستری
۱۷ مهر ۹۶

کابوس نیمه شب

نه هرگز. دیگر نمی‌خواهم کسی را قد تو دوست بدارم. چه آن نیمه‌ی سیاه و کثیفم پنجه بر صورتش خواهد انداخت و نیمه‌ی سفید و عاشقم یارای دفاع نخواهد داشت. این عذاب الیم را تکرار نخواهم کرد. از تنهایی مردن، بهتر تا آزار دادن... کاش دیدن خوشبختی‌ات آبی باشد بر آتش سوزان افکار، مرهمی باشد بر زخم نمک خورده، خوابی باشد بعد از بیداری ممتد و دراز. کاش این شب تکه تکه شده بین روزها را، پایانی باشد. کاش مرگی باشد و پس از آن هیچ. کاش مشغول به عدم گردم و آرام یابم و بیش از آن، هیچ..