خاکستری

تو را در منتهای کمال تصور کردم. خدشه‌ای به مرزهای وجودی‌ات نیست. در هر نگاه بهترینی. فقط می‌ماند یک مشکل: دیگر در شأن تو نیستم...