بگذار بگذارم ای دوست
بر شانه هایت سرم را...

(محمدرضا ترکی)
۰۵ آبان ۹۶

دکمه

تو بهشت دکمه‌ای هست، وقتی بزنی کسی بی‌اجازه به خوابت نخواهد آمد.