خاکستری
۰۵ آبان ۹۶

صبحانه صبح جمعه

سلامتی شیر کاکائویی که در یخچال انتظار مرا می‌کشد، صلوات!