۰۹ آبان ۹۶

طرح تحول درمانی

گاهی هم حواست نیست دستت می‌خورد مثلا رادیو یا تلویزیون روشن می‌شود. منتظری که در پس این حرکت ناخودآگاهانه حکمتی اندرزی چیزی نهفته باشد و به گوشَت بخورد بلکه متحول شوی، اما هیچ حکمتی سراغت نمی‌آید.
از فانتزی‌هایم اینست که مستمندی در خیابان ببینم و بخواهم کمکش کنم، ولی رد کند و حسابی خیت و کنف شوم. اگر ان‌شاءاله پیش بیاید قطعا متحول خواهم شد. قول می‌دهم.