خاکستری
۱۴ آبان ۹۶

الاکلنگ

«وقتی سراغت می‌آن، بلد نیستی قدر بدونی. قدردانی که بلد شدی، سراغی ازت گرفته نمی‌شه»