خاکستری
خواهرها در غیاب هم قرار نانوشته‌ای دارند: خاله که نیست مادر غذا می‌فرستد، مادر که نیست خاله به زحمت می‌افتند. نود درصد البته از روی محبت است، یک ده درصدی هم شاید رودربایستی از خواهر غایب... پروسه به تکرار که می‌رسد، اذیت می‌شوی. هرچه هم آیه و قسم که توقع نداری و بالاخره املتی بلدی بپزی، فایده ندارد!
حالت «نور علی نور» هم وقتی است که غذا را دوست نداشته باشی مثلاً :دی

پ.ن
تک خاله‌ی عزیز به جانمان بسته‌اند درضمن [قلب]