خاکستری
کار نداریم. ولی انقدر که برای اربعین تبلیغ و سعی و هزینه می‌شود، برای خود خدا نمی‌شود