خاکستری
امروز دوست عزیزی، بعد شش سال قطع رابطه، خبر فوت کسی را داد...