خاکستری
۱۶ آبان ۹۶

خاطرات عزیز

فضای مجازی‌ای که نتواند معلم‌های دبستانم را پیدا کند، به مفت نمی‌ارزد.