خاکستری
۱۷ آبان ۹۶

سوختگی

هیچ‌گاه (تاکید می‌شود) به علامت سرد و گرم شیر آب اعتماد نکنید!