خاکستری
۱۹ آبان ۹۶

آخر شبانه

پنجاهمین عضو یک کانال هستم. موقع عضو شدن در کانال‌های کم عضو، توجهم به تعداد اعضا جلب می‌شود. می‌دانم بی‌معنی است. ولی وقتی عدد رندی باشد انگار که وظیفه مهمی انجام داده باشم. پنجاهمین عضو کانال! نقش کمی نیست به هر حال. مدیر کانال البته برایش فرقی نخواهد کرد. برای هیچ‌کس فرق نخواهد کرد. چند دقیقه بعد دیگر برای خودم هم مهم نخواهد بود...

پ.ن:
بادبادک رفت بالا
قرقره از غصه لاغر شد