بگذار بگذارم ای دوست
بر شانه هایت سرم را...

(محمدرضا ترکی)
۲۱ آبان ۹۶

ابرهای ندانستن

خیلی سخته وقتی از همه چیز خبر داری، بخوای وانمود کنی بی‌خبری؛ اونم بخاطر اینکه چیزی به هم نریزه..
بهمن (۱۳۹۳)