خاکستری
۲۱ آبان ۹۶

دم آخر

چشمت را ببند
به آغوشم بیا
شاید دیگر فردایی نباشد