خاکستری
۲۱ آبان ۹۶

زلزله نگاشت

نگفته بودم دوستت دارم

شاید شبِ آخر باشد

صدایم را می‌شنوی؟