خاکستری
۰۲ آذر ۹۶

نشمار کم می‌شه

تازگی‌ها که نه، مدتیست با مفهوم شُکر زاویه دارم. اصولا اذعان به خوب بودن شرایطت، یا ابراز خوشحالی از وضعیتی که در آن هستی، دیر یا زود (و معمولا زود) منجر به سلب آن خوشی می‌شود. کافی است کمی بخندی یا اعلام رضایت کنی. اصلا همین که با خودت بگویی «مثکه زندگی خیلی هم بد نیست» کائنات دست به دست می‌دهند تا پشیمانت کنند. اما اگر ناخوداگاه از روزگار طلبکار باشی و مخصوصا داشته‌ها را به روی خودت نیاوری، احتمال ادامه وضعیت‌های خوب بیشتر خواهد بود.
رهزن دهر بدجور در کمین است. نه به مواهب فکر کنیم نه در شمار آوریم.