خاکستری
نه اجبارست و نه اختیار؛ بلکه محبوریم به انتخاب...