اون کی فاده تی دیما، رنگ اومید و بیما
خوانه تی فند و لیما، کیسه؟ کیسه؟ کیسه؟
آن کسی که به گونه‌های تو رنگ امید و بیم می‌دهد
راه و روش (فن و لم) تو را می‌خواند
کیست؟ کیست؟ کیست؟


اون کی دهه تی جانا، مستی بهارانا
لسی خمارانا، کیسه؟ کیسه؟ کیسه؟
آن کسی که مستی بهاران را
بی‌حسی خماری را به جان تو می‌دهد
کیست؟ کیست؟ کیست؟


هی هی تو مگو هیس، گل کیسه؟ راز چیسه؟
گیرم بزنی تام، دانمه، خوانمه
هی هی تو نگو هیس، گل کیست؟ راز چیست؟
حتی اگر مخفی کنی (راز دلت را) می‌دانم و می‌خوانم

 

او کیست
از فیلم در دنیای تو ساعت چند است
آواز روزبه رخشا :: آهنگ کریستف رضاعی
ترانه جهانگیر سرتیپ پور :: ترجمه انزلی چی


* عنوان، مصرعی از مولانا