بگذار بگذارم ای دوست
بر شانه هایت سرم را...

(محمدرضا ترکی)
مثل شادی، مثل آب تنی، مثل دویدن، مثل پرواز
مثل اولِ بازیِ عشق
     وقتی هنوز دل نبسته‌ای.