بگذار بگذارم ای دوست
بر شانه هایت سرم را...

(محمدرضا ترکی)
۲۹ آذر ۹۶

پاییز در انتها


آخرین نفس‌های پاییز همچنان زیباست