بگذار بگذارم ای دوست
بر شانه هایت سرم را...

(محمدرضا ترکی)
۲۵ دی ۹۶

امروزباغ بی‌برگی که می‌گوید که زیبا نیست..