نیچه یا هر کس دیگر چه درست و دقیق گفته: «کمرمان زیربار حقیقت می‌شکست اگر هنر نبود». برای حقیر دنیای بی موسیقی متصور نیست. از جور روزگار پناه بر موسیقی...

کانال که نه، اما پلی لیستی از محبوب‌ها و شنیدنی‌ها در تلگرام دارم. شاید آبی باشد بر آتشی. علاقمندان موسیقی همه دعوتند به بزم شنیدن
( کانال نوا @navaay )

۲۵ دی ۹۶

هیچ...

باورم نمی‌شود
عشق، خسته باشد این همه
عقل، کم بیاوَرَد میان راه

باورم نمی‌شود
کوچه، درّه‌ای شود عمیق
ماه، یک سیاه‌چالِ بی‌پناه

باورم نمی‌شود
بر درختِ تازه، قار قار
بر مزارِ کهنه، قاه قاه

باورم نمی‌شود
باورم، به یأس اقتدا کند
شکّ من، یقین کند به اشتباه

باورم نمی‌شود
هیچ کس هنوز هم
هیچ دستِ عاشقانه، هیچ گاه

(سیدعلی میرافضلی)